Partneralimentatie

Partneralimentatie

De hoogte van alimentatie voor uw partner. Niet in alle gevallen verplicht.
Na de echtscheiding blijft u verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. Deze onderhoudsplicht staat nu eenmaal in de wet. Wilt u echt alle banden verbreken, dan kunt u afwijkende afspraken maken. Dit moet u dan wel vastleggen in het (echtscheidings)convenant.

Wanneer recht op partneralimentatie

Er is recht op /plicht tot de betaling van partneralimentatie bij:

 • Het beëindigen van een huwelijk (bij een huwelijk in gemeenschap van goederen en een huwelijk
  onder huwelijks voorwaarden);
 • het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

Bij de verbreking van een samenleving is er geen verplichting tot partneralimentatie. Het komt wel voor dat in het samenlevingscontract een onderhoudsverplichting is vastgelegd. In die situatie is er wel sprake van partneralimentatie.
Partneralimentatie speelt een rol als de inkomens van u en uw ex-partner verschillen. Degene met het hoogste inkomen draagt bij aan de kosten van levensonderhoud voor degene met het laagste inkomen. Bij partneralimentatie spelen twee factoren een rol: de behoefte van degene met het laagste inkomen aan de ene kant en de draagkracht van degene met het hoogste inkomen aan de andere kant.

Behoefte aan partneralimentatie

De behoefte van de partner met het laagste inkomen kan vastgesteld worden door de daadwerkelijke uitgaven zoals gewend tijdens het huwelijk in kaart te brengen. De levensstandaard speelt daarbij een rol. Wat was gebruikelijk tijdens het huwelijk wat betreft inkomsten en uitgaven? Verder zijn van belang het arbeidsverleden van de partner met het laagste inkomen, zijn/haar opleiding(en) en zijn of haar verdiencapaciteit: wat kan hij/zij zelf verdienen, mede gezien leeftijd en kansen op de arbeidsmarkt?

Draagkracht voor partneralimentatie

Nadat de behoefte is bepaald wordt gekeken naar de draagkracht van de alimentatieplichtige (de partner met het hoogste inkomen). Wat kan de partner met het hoogste inkomen aan alimentatie betalen? De alimentatieberekening wordt over het algemeen gedaan op basis van de Tremanormen. Deze Tremanormen zijn uitgewerkt in het Rapport Alimentatienormen. Bij de draagkrachtberekening wordt gekeken naar het inkomen van de meest verdienende partner en naar zijn uitgaven voor levensonderhoud. De daadwerkelijke kosten voor wonen, zorgverzekering, enzovoorts, spelen dus een belangrijke rol.

Hoogte van partneralimentatie

Hoeveel en hoelang u partneralimentatie moet betalen of kunt ontvangen is in onderling overleg af te spreken. Komt u er samen niet uit, dan zal een rechter de hoogte van de alimentatie vaststellen. De rechter kijkt daarbij ondermeer naar:

 • Behoefte aan alimentatie bij de minst verdienende partner;
 • Draagkracht voor alimentatie bij de meest verdienende partner.

Wanneer eindigt partneralimentatie

Hoewel de financiële zorgplicht wettelijk is vastgelegd, is het wel de bedoeling van de overheid dat de alimentatieplicht eindigt. Zo gelden er bijvoorbeeld de volgende richtlijnen:

 • Als het huwelijk korter dan vijf jaar duurde en er zijn geen kinderen geboren, dan is de periode van de alimentatieverplichting evenlang als de huwelijkse periode;
 • Bent u langer dan vijf jaar getrouwd, of zijn er kinderen geboren dan duurt de alimentatieverplichting twaalf jaar.

Partneralimentatie wijzigen

Ondanks de afspraken over de partneralimentatie kan er van alles gebeuren waardoor de alimentatie opnieuw bekeken en berekend moet worden. Denk aan omstandigheden zoals:

 • Een wijziging in het inkomen van de alimentatiegerechtigde;
 • De alimentatiegerechtigde hertrouwt of gaat samenwonen;
 • De alimentatieplichtige gaat meer verdienen;
 • De alimentatieplichtige verliest zijn/haar baan, onvrijwillig; 
 • Arbeidsongeschiktheid;
 • De alimentatieplichtige hertrouwt of gaat samenwonen.

Deze wijzigingen kunnen aanleiding zijn om nieuwe afspraken te maken over de hoogte en de duur van de partneralimentatie.

Partneralimentatie en nieuwe partner

Een nieuwe partner kan invloed hebben op de partneralimentatie.

Als de alimentatiebetaler een nieuwe partner heeft (bijvoorbeeld gaat samenwonen), kan dit de draagkracht van de alimentatiebetaler beïnvloeden. Stel de nieuwe partner heeft eigen inkomen, dan wordt deze nieuwe partner geacht mee te betalen aan de woonlasten. De lasten van de alimentatiebetaler dalen hierdoor, waardoor er meer draagkracht komt voor alimentatiebetaling.

Als de alimentatieontvanger gaat samenwonen of trouwen, dan vervalt veelal de alimentatie. Uit de praktijk blijkt dat er discussie kan ontstaan over of iemand nu wel of niet samenwoont. Om die discussie te voorkomen, kan in een convenant een afspraak worden vastgelegd over een proefperiode van samenleving, voordat de partneralimentatie definitief vervalt.

Partneralimentatie en bijstand

Vraagt u na de scheiding een bijstandsuitkering aan, dan zal de gemeente onderzoeken of u een redelijk bedrag aan alimentatie ontvangt. Als de gemeente van mening is dat uw ex-partner meer partneralimentatie zou kunnen betalen, dan kan de gemeente de kosten van de bijstand verhalen op de ex-echtgenoot. Dit wordt bijstandsverhaal genoemd.

Ex-partner betaalt geen partneralimentatie

Als uw partner de partneralimentatie niet betaalt, en u komt er in onderling overleg niet uit, dan kunt u het beste het LBIO inschakelen, het Landelijk Bureau Iinning Onderhoudsbijdragen. Het LBIO is gespecialiseerd in het innen van kinder- en partneralimentatie, zonder kosten voor de alimentatieontvanger. Overigens kunt u ook zelf een deurwaarder inschakelen.

Partneralimentatie en indexering

Jaarlijks worden de vastgestelde alimentatiebedragen verhoogd met een percentage dat rekening houdt met de loonstijgingen in het bedrijfsleven en bij de overheid. Dit wordt indexering genoemd. Het percentage (2014 = 0,9%) geldt voor alle vormen van alimentatie, of deze nu door de rechter zijn vastgesteld of door jullie onderling zijn afgesproken. Je hoeft dus niet naar de rechter om recht te hebben op de indexering.

Ex-partner overlijdt

Bij het overlijden van uw ex-partner vervalt de partneralimentatie. Als de alimentatieontvanger overlijdt, vervalt de alimentatiebetaling en heeft de alimentatiebetaler meer financiële ruimte. Maar wat gebeurt er als de alimentatiebetaler overlijdt? De alimentatieontvanger is vaak financieel afhankelijk van de partneralimentatie. Stel dat deze alimentatie wegvalt door het overlijden van de ex-partner, hoe zien de financiën er dan uit? Wellicht is er recht op een nabestaandenpensioen of een ANW-uitkering. Dit overlijdensrisico kunt u verzekeren. U sluit dan een overlijdensrisicoverzekering, zodat bij overlijden van de betalende partner een bedrag beschikbaar komt.